• De leukste woonwinkel van Lemmer en omstreken!

Van Woonboxx, gevestigd te (8531 AA) Lemmer, aan de Lemsterpad 28B

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1.1     Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de

“Voorwaarden”) maken deel uit van elke tussen Woonboxx (hierna te noemen: “Woonboxx”) enerzijds en enige derde (hierna te noemen: “Koper”) anderzijds gesloten overeenkomst en alle door Woonboxx verstrekte offertes, met betrekking tot de levering van roerende zaken.

1.2     De voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen Woonboxx en

Koper zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen Woonboxx en Koper, zelfs indien bij totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van de Voorwaarden is verwezen.

1.3     Afwijkingen van de Voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen en Woonboxx de afwijkingen schriftelijk heeft geaccepteerd. De afwijkingen gelden uitsluitend voor de offerte of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

1.4     Gehele of gedeeltelijke nietigheid van de enige bepaling uit de Voorwaarden tast de geldigheid

van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet aan.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten 

2.1     Wijzigingen of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst evenals

neven afspraken zijn slechts bindend indien deze door Woonboxx schriftelijk aan Koper zijn bevestigd.

2.2     Tekeningen, afbeeldingen, maten of andere leverdata zijn slechts bindend wanneer zulks

uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 – Levering

3.1     Als Woonboxx een tekeningen, foto, model, ontwerp, berekening of andere gegevens toont of

verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De uiteindelijke te leveren zaken kunnen van het getoonde afwijken.

3.2     Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Woonboxx kenbaar heeft gemaakt. Als

tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen op die plaats worden afgeleverd. De goederen zijn vanaf levering voor risico van Koper.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1     Bij de aankoop van producten heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper of een vooraf door Koper aangewezen en aan Woonboxx bekend gemaakte vertegenwoordiger.

4.2     Tijdens de bedenktijd zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het

product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Woonboxx retourneren, conform de door Woonboxx verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping

5.1     Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

5.2     Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal Woonboxx dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

6.1     Woonboxx kan het herroepingsrecht van Koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 1. De

uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Woonboxx dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

6.2     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • Die door Woonboxx tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper;
  • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 7 – Levertijd

7.1     De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2     Woonboxx is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd, door welke

oorzaak dan ook. Overschrijding van de levertijd verplicht Woonboxx niet tot enige vergoeding en geeft Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren, dan wel zich op opschorting te beroepen van enige verplichting van Koper.

Artikel 8 – Overmacht

8.1     Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek,

verstaan: werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) in het bedrijf van Woonboxx, een algemeen gebrek aan materiaal en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en algemene vervoersbelemmeringen, de (al dan niet toerekenbare) niet nakoming door leveranciers van Woonboxx, werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) en personeelsgebrek.

 8.2     Gedurende een periode van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van

Woonboxx opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Woonboxx niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door opzegging of ontbinding te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaan making bestaat.

8.3     Woonboxx is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende

overeenkomst reeds is verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

8.4     Woonboxx heeft ook het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die

de overmacht oplevert intreedt nadat Woonboxx de prestatie al had moeten leveren.

Artikel 9 – Garantie

9.1     Met inachtneming van hetgeen elders in de Voorwaarden is bepaald, staat Woonboxx er voor in

dat het door haar geleverde c.q. de door Woonboxx verwerkte/gebruikte materialen gedurende 6 maanden na levering voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen. Indien Koper genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Woonboxx, zulks te harer keuze, ofwel overgaan tot reparatie van het geleverde, ofwel tot vervanging daarvan, ofwel tot (al dan niet partiële) ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rato restitutie van het door Koper reeds betaalde en alsdan zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

9.2     Voormelde garantieverplichting vervalt indien:

  1. Koper zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Woonboxx;
  2. Koper het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt;
  3. Koper het geleverde op (naar Woonboxx’s redelijke oordeel) onoordeelkundige wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
  4. Koper zijn verplichtingen jegens Woonboxx niet nakomt;
  5. Koper zijn informatieverplichtingen overeenkomstig art. 9.7 niet is nagekomen;
  6. Koper anderszins geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan het gebrek aan het geleverd.

9.3     Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Koper.

9.4     Garantie voor door Woonboxx elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor

zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan.

9.5     De garantietermijn wordt na garantiereparaties niet verlengd.

9.6     Het feit dat Koper aanspraak maakt op garantie ontslaat de Koper niet van zijn verplichtingen,

zoals betaling en afname uit hoofde van de met Woonboxx gesloten overeenkomst(en).

9.7     Koper dient, indien het geleverde geheel of gedeeltelijk uit glas bestaat, de klant deugdelijk te

informeren over de eigenschappen van en omgang met dit materiaal en, meer in het bijzonder, over het feit dat zelfs minieme beschadigingen bij gehard glas al tot spanningsverschillen en opvolgende (glas)breuk kunnen leiden.

Artikel 10 – Reclame

10.1 Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 2

werkdagen nadat de gebreken zijn geconstateerd, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van Woonboxx tot vervanging, herstel of schadevergoeding. Niet of onvoldoende gemotiveerde klachten worden door Woonboxx niet in behandeling genomen.

10.2 Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben

goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Woonboxx in behandeling genomen.

10.3 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na Woonboxx’s voorafgaande schriftelijke

goedkeuring, onder door Woonboxx te bepalen voorwaarden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Woonboxx jegens Koper is, met uitzondering van het bepaalde in de

volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming door Woonboxx van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 9.

11.2 Aansprakelijkheid van Woonboxx voor door haar gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten

behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Woonboxx. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Woonboxx voor indirecte- en gevolgschade welke door Koper wordt geleden als gevolg van een door Woonboxx gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Woonboxx’s verplichtingen onder enige overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam, tenzij schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Woonboxx.

11.3 De aansprakelijkheid van Woonboxx voor directe door Koper geleden schade die het gevolg is van

of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming zijdens Woonboxx in de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper onder een met Koper gesloten overeenkomst, is beperkt tot die gevallen waarin Koper bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en is voorts per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis(sen) in de nakoming waarvan Woonboxx aldus toerekenbaar tekort is geschoten en alsdan per geleverde zaak, met een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tenzij uit een van de volgende artikelleden een verdergaande beperking voortvloeit.

11.4 Iedere vordering jegens Woonboxx op basis van een met Woonboxx gesloten overeenkomst vervalt

door het enkele verloop van een jaar, tenzij voordien rechtsgeldig een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgende op die waarop Koper zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden.

11.5 Alle verweermiddelen die Woonboxx aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering

van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Koper worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.

11.6 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden

aan Woonboxx kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Woonboxx aan Koper worden tegengeworpen.

Artikel 12 – Vrijwaring

Koper vrijwaart Woonboxx, haar personeel en eventueel door Woonboxx in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Woonboxx geleverde prestaties onder de overeenkomst.

Artikel 13 – Betaling

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden op het moment van verkoop. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de

toepassing van de bepalingen van de Convention on the International Sale of Goods (CISG).

14.2 Alle geschillen zullen beslecht worden overeenkomstig nader tussen partijen overeengekomen

ad hoc arbitrage. Het scheidsgerecht zal bestaan uit twee arbiters. Zowel Woonboxx als Koper mogen één arbiter voordragen voor benoeming. Binnen één week nadat Woonboxx of Koper daartoe een verzoek doet, zullen zij arbiters benoemen. Deze arbiters zullen een bindend besluit nemen omtrent het geschil tussen partijen. Bij staken van stemmen, wijzen partijen in gezamenlijk overleg een derde arbiter aan die de beslissende stem heeft. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Ieder der partijen draagt zelf de kosten van de door hem aangewezen arbiter. De kosten van de derde gezamenlijk aangewezen arbiter wordt door beide partijen ieder voor de helft gedragen.

Artikel 15 – Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling

 Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van de Voorwaarden in de Nederlandse taal en, in voorkomend geval, die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.